สมาชิกในสำนักกฎหมาย Potential  • นายภูษิต โพธิ์เตมิ์ การศึกษานิติศาสตร์ บัญฑิตและนิติศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ผ่านการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1213/2553
    วิสามัญชิกแห่งเนติบัญฑิตยสภา ปี 2552
  • นายมงคล เรือนแก้ว การศึกษานิติศาสตร์ บัญฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ผ่านการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความใบอนุญาตจากสภาทนายความ
    วิสามัญชิกแห่งเนติบัญฑิตยสภา
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by Potential Law Firm.